ČLÁNOK I

Všeobecné ustanovenia

 1. Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou, podnikajúcou pod názvom TSS Group, a.s., so sídlom Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 323 551, DIČ: 2020116505, IČ DPH: SK2020116505, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka š. 10609/R (ďalej ako „Poskytovateľ“).
 2. Objednávateľom (ďalej všetky osoby označené nižšie pod písm. a), b) a c) ako „Objednávateľ“) sa rozumie
  a) fyzická osoba, ktorá si objednáva služby TSSmonitoring u Poskytovateľa a ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy o poskytovaní služby TSSmonitoring koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
  b) právnická osoba, ktorá si objednáva služby TSSmonitoring u Poskytovateľa
  c) fyzická osoba, ktorá si objednáva služby TSSmonitoring u Poskytovateľa a ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy o poskytovaní služby TSSmonitoring nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (tento Objednávateľ ďalej len aj „Spotrebiteľ“)
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služby TSSmonitoring (ďalej len „VOP“) upravujú postup pri uzatváraní, zmene a ukončení Zmluvy o poskytovaní služby TSSmonitoring (ďalej len „Zmluva“), ako aj práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa v súvislosti s poskytovaním služby TSSmonitoring a využívania licencie softvéru TSSmonitoring..
 4. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 5. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom označeným v ods 2 pod písm.a) a b) sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov na ochranu spotrebiteľa.

ČLÁNOK II

Zmluva o poskytovaní služby TSSmonitoring a spôsob jej uzatvárania

 1. Zmluvou o poskytovaní služby TSSmonitoring sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Objednávateľom na základe objednávky Objednávateľa v súlade s týmito VOP, ktorej predmetom je záväzok Poskytovateľa poskytovať služby online monitoringu v zmysle vzájomnej dohody zmluvných strán (ďalej ako „Služby“) a poskytnúť Objednávateľovi zariadenia nevyhnutné k fungovaniu Služieb a záväzok Objednávateľa uhradiť za to Poskytovateľovi odplatu dohodnutú v Zmluve alebo odplatu podľa Cenníka Poskytovateľa (ďalej len „Zmluva“).
 2. Na základe objednávky Objednávateľa vyhotoví Poskytovateľ Zmluvu v listinnej podobe a bez zbytočného odkladu ju spolu so VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, doručí doporučenou listovou zásielkou na adresu Objednávateľa, ako aj elektronickou poštou na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 3. Ak Objednávateľ súhlasí so znením Zmluvy, túto po jej podpise bez zbytočného odkladu zašle formou doporučenej listovej zásielky Poskytovateľovi, spolu s podpísanými VOP.
 4. Zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 5. Súčasne so Zmluvou je Objednávateľovi zaslaná faktúra, ktorou je vyúčtovaná cena za aktiváciu Služby a montáž zariadenia – jednotky GPS. Ak sa Poskytovateľ s Objednávateľom nedohodnú inak, po úhrade faktúry je Objednávateľovi / montážnemu stredisku, podľa špecifikácie v objednávke, zaslaná zásielka obsahujúca objednaný tovar (zariadenie potrebné k poskytovaniu služby GPS monitoring TSSmonitoring s príslušenstvom) a SIM karta.

ČLÁNOK III

Práva a povinnosti Objednávateľa

 1. Objednávateľ je oprávnený:
  1. využívať Služby podľa Zmluvy a podľa týchto VOP,
  2. reklamovať vady poskytovaných Služieb spôsobom podľa týchto VOP,
  3. využívať licenciu softvéru TSSmonitoring na základe uzatvorenej Zmluvy.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje:
  1. využívať poskytované Služby spôsobom, ktorý je v súlade s uzatvorenou Zmluvou, týmito VOP, ostatnými písomnými oznámeniami Poskytovateľa, ktoré budú Objednávateľovi k dispozícii, ako aj so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  2. umožniť tretím osobám používať Služby poskytované Poskytovateľom iba na základe predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa,
  3. využívať Služby iba prostredníctvom SIM karty a jednotky GPS poskytnutých Poskytovateľom,
  4. riadne a včas uhrádzať cenu za poskytnuté Služby,
  5. bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách údajov uvedených v Zmluve, a to vždy najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, kedy takáto zmena nastala. Objednávateľ je súčasne vždy povinný doložiť zmenu údajov kópiou dokladu, ktorý danú zmenu osvedčuje,
  6. dodržiavať ďalšie povinnosti uvedené v týchto VOP.

ČLÁNOK IV

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť poskytovanie Služieb na dobu nevyhnutne potrebnú k realizácii úprav a údržby zariadení slúžiacich k poskytovaniu Služieb a k realizácii príslušných opatrení či právoplatných rozhodnutí vydaných príslušnými správnymi alebo inými oprávnenými orgánmi.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
  1. poskytovať Objednávateľovi Služby podľa týchto VOP,
  2. zverejňovať informácie o zmenách v rozsahu, kvalite a cenách Služieb, najmä o zmene Cenníka Poskytovateľa, o zmene VOP, a to prostredníctvom internetových stránok Poskytovateľa, oznámení, informačných materiálov a pod.

ČLÁNOK V

Platobné podmienky

 1. Služby začína Poskytovateľ poskytovať a ceny za poskytované Služby sa začínajú účtovať dňom aktivácie Služieb. Cena za poskytovanie Služieb je splatná na základe faktúry Poskytovateľa vystavenej vždy na začiatku zúčtovacieho obdobia. Splatnosť faktúry je 14 dní, ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ písomne nedohodli inak.
 2. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na bankový účet Poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ je oprávnený použiť uhradenú sumu na úhradu najskôr splatného záväzku Objednávateľa voči Poskytovateľovi, a to vždy najskôr na úhradu istiny dlžnej sumy.
 4. V prípade omeškania s úhradou fakturovanej sumy je Poskytovateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania v zákonnej výške, ako aj zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII, bodu 1 týchto VOP.

ČLÁNOK VI

Obmedzenie a prerušenie poskytovaných služieb

 1. Ak Objednávateľ neuhradí Poskytovateľovi riadne a včas cenu za Služby, prípadne nesplní inú zmluvnú povinnosť, Poskytovateľ je oprávnený po uplynutí 30 dní odo dňa splatnosti ceny za Služby alebo licencie softvéru TSSmonitoring, prípadne odo dňa, kedy mala byť vykonaná iná zmluvná povinnosť, obmedziť Objednávateľovi prístupové oprávnenia na portáli www.tssmonitoring.sk a v softvéroch využívajúcich licenciu TSSmonitoring.
 2. Ak Objednávateľ neuhradí cenu za Služby, prípadne nesplní inú zmluvnú povinnosť, ani v lehote 45 dní odo dňa splatnosti ceny za Služby, prípadne odo dňa, kedy mala byť vykonaná iná zmluvná povinnosť, je Poskytovateľ oprávnený znemožniť Objednávateľovi prístup na portál www.tssmonitoring.sk a zároveň je oprávnený odpojiť vozidlo Objednávateľa zo systému a neposkytovať Objednávateľovi žiadne Služby.
 3. Postup Poskytovateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku VOP nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa uhradiť cenu za Služby.
 4. Poplatok za opätovné zapojenie vozidla a opätovné získanie prístupu na portál www.tssmonitoring.sk po odpojení podľa bodu 2 tohto článku je vo výške 40,- EUR bez DPH. Opätovné zapojenie je zo strany Poskytovateľa realizované až po uhradení tohto poplatku.

ČLÁNOK VII

Sankcie

 1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry za Služby je Poskytovateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a to až do úplného zaplatenia dlžnej sumy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Poskytovateľa na náhradu škody, ktorá Poskytovateľovi v súvislosti s porušením povinností Objednávateľa vznikne.
 2. V prípade porušenia povinností Objednávateľa, ktoré má za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa (článok XII bod 4 VOP), na základe ktorého dôjde k ukončeniu Zmluvy s viazanosťou využívania Služby na dobu určitú pred uplynutím dohodnutej doby viazanosti, sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške zostávajúcich mesačných paušálov, ktoré by bol Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi do konca dohodnutej doby viazanosti podľa Zmluvy, a to vo výške ceny za Služby, ktoré mal Objednávateľ aktívne ku dňu ukončenia Zmluvy.
 3. Zmluvnú pokutu, prípadne úroky z omeškania sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu. Za výzvu na úhradu sa považuje aj Poskytovateľom vystavená faktúra.
 4. Právo Poskytovateľa domáhať sa náhrady škody, spôsobenej porušením povinnosti Objednávateľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknuté. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK VIII

Spracovanie osobných údajov Objednávateľa

 1. Poskytovateľ vedie aktuálnu databázu Objednávateľov obsahujúcu osobné údaje Objednávateľov – fyzických osôb, ako aj údaje Objednávateľov – právnických osôb. Tieto údaje Poskytovateľ spracováva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecne nariadenie o ochrane osobných údajov).
 2. Objednávateľ podpisom týchto VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s koncepciou ochrany osobných údajov zo strany Poskytovateľa, ktorá je zverejnená na webovom sídle Poskytovateľa (https://www.tssgroup.sk/ochrana-osobnych-udajov).
 3. Objednávateľ podpisom týchto VOP dáva Poskytovateľovi súhlas na sprístupnenie svojich osobných údajov tretím osobám a Poskytovateľ je na základe tohto súhlasu Objednávateľa oprávnený osobné údaje Objednávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi sprístupniť:
  a) v prípade existencie pohľadávky Poskytovateľa voči Objednávateľovi, tretím subjektom pre účely vymáhania pohľadávok,
  b) iným subjektom v prípadoch, kedy povinnosť sprístupniť osobné údaje vyplýva zo všeobecne záväzných právnych
 1. Objednávateľ podpisom týchto VOP berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže využiť jeho údaje v rozsahu dát o polohe, rýchlosti a iných prevádzkových veličinách len v úplne anonymizovanom formáte, a to na vylepšenie funkcií, algoritmov alebo podružného externého systému a softvéru, aj v spolupráci s treťou osobou, len bez použitia osobných údajov identifikujúcich konkrétneho Objednávateľa (napr: pre informácie o dopravnej situácií na cestách a pod.).

 

ČLÁNOK IX

Ochrana dôverných informácií

Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných a utajovaných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s realizáciou Zmluvy, s výnimkou informácií, ktoré sú Poskytovateľom určené k zverejneniu.

ČLÁNOK X

Reklamačný poriadok

 1. Reklamácia môže smerovať proti rozsahu a kvalite poskytovanej Služby a proti vade dodaného zariadenia, pričom záručná doba dodaných zariadení je 24 mesiacov odo dňa dodania Objednávateľovi. Poskytovateľ zodpovedá za vadu poskytovanej Služby spočívajúcu v dostupnosti Služby nižšej ako 98 %. Dostupnosť služieb GPS monitoring nie je redukovaná plánovanou údržbou, upgradom systému a výpadkami spôsobenými zariadeniami Objednávateľa (napr. nedostupnosť elektrickej energie u zákazníka, nedostupnosť internetového pripojenia Objednávateľa a pod .)
 2. Reklamácia rozsahu poskytovanej Služby, kvality Služieb a vady dodaného zariadenia sa uplatňuje elektronicky na adrese https://gpsmonitoring.sk/reklamacie, prípadne písomne na adrese Továrenská 4501/50, 018 41 Dubnica nad Váhom. Objednávateľ je povinný reklamovať vadu bez zbytočného odkladu po jej vzniku alebo zistení, najneskôr v zákonnej lehote. Ak ide o reklamáciu monitorovacej jednotky TSSmonitoring, Objednávateľ je povinný k reklamácii priložiť potvrdené Osvedčenie o montáži, v opačnom prípade takáto reklamácia nebude akceptovaná. Spôsob vybavenia reklamácie oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. V prípade, že Poskytovateľ reklamáciu zamietne, vyhotoví o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením, ktoré zašle Objednávateľovi.
 3. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok a Objednávateľ je povinný uhradiť ceny za poskytované Služby najneskôr do dňa ich splatnosti. V prípade oprávnenej reklamácie je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi uhradenú cenu Služieb, ktoré v dôsledku vád nemohli byť Objednávateľom riadne využívané.
 4. Poskytovateľ vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, v lehote zodpovedajúcej zložitosti, technickej a administratívnej náročnosti uplatnenej reklamácie, najneskôr do uplynutia 30 dňovej lehoty.
 5. V prípade, že pôjde o neodôvodnenú reklamáciu, ktorá bude zo strany Poskytovateľa zamietnutá, znáša všetky náklady spojené s uplatnením tejto reklamácie Objednávateľ.
 6. Pre Objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom platí namiesto vyššie uvedených záručných a reklamačných podmienok záručné a reklamačné podmienky stanovené Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ je to pre neho výhodnejšie.

ČLÁNOK XI

Vlastnícke právo k zariadeniu a zodpovednosť za škodu

 1. Nebezpečenstvo škody na veciach prechádza na Objednávateľa v momente ich prevzatia od Poskytovateľa v súlade so Zmluvou a týmito VOP.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za ním nezavinené poruchy a výpadky siete Internet a siete mobilných operátorov a GPS, vrátane zahraničných operátorov a vplyv týchto situácií na Služby poskytované Poskytovateľom a zároveň za majetkové a nemajetkové škody s tým súvisiace.

ČLÁNOK XII

Platnosť a ukončenie Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu dohodnutú zmluvnými stranami v Zmluve. Po uplynutí dohodnutej zmluvnej doby sa trvanie Zmluvy predlžuje na dobu neurčitú, ak nedoručí jedna zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane najmenej 30 dní pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvného vzťahu formou doporučenej listovej zásielky písomné oznámenie, že trvá na ukončení zmluvného vzťahu uplynutím dohodnutej doby. Do doby trvania Zmluvy sa nezapočítava doba, počas ktorej bolo prerušené poskytovanie Služieb Objednávateľovi z dôvodov na strane Objednávateľa.
 2. Objednávateľ je oprávnený Zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou; toto ustanovenie sa nepoužije, pokiaľ bola Zmluva uzatvorená na dobu určitú. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede Poskytovateľovi.
 3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch:
  1. Objednávateľ sa dostane do omeškania s úhradou ceny za poskytované Služby,
  2. Objednávateľ zneužíva Služby poskytované Poskytovateľom v zmysle týchto VOP alebo Objednávateľ porušil akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP, prípadne v súvislosti s poskytovaním Služieb porušil povinnosť vyplývajúcu z platných právnych predpisov,
  3. Objednávateľ vstúpil do likvidácie, na majetok Objednávateľa bol vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Objednávateľa pre nedostatok majetku, bolo zastavené konkurzné konanie na majetok Objednávateľa, bola povolená reštrukturalizácia Objednávateľa, bol nariadený výkon rozhodnutia predajom podniku Objednávateľa, na Objednávateľa bola uvalená nútená správa podľa osobitných právnych predpisov.
 4. Odstúpenie podľa bodu 3 tohto článku je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane formou doporučenej listovej zásielky.

ČLÁNOK XIII

Zmena VOP a ich platnosť, zmena iných zmluvných podmienok

 1. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť a doplňovať VOP z dôvodov zmeny platnej legislatívy, zmeny podmienok na trhu služieb prenosu dát či z dôvodov, ktoré sú nevyhnutné pre úpravu vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy.
 2. O každej zmene VOP bude Poskytovateľ informovať Objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny VOP, a to uverejnením zmeny VOP na stránke www.gpsmonitoring.sk. Pokiaľ Objednávateľ so zmenou VOP nebude súhlasiť, je povinný nesúhlas so zmenou VOP najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od jej uverejnenia oznámiť Poskytovateľovi. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou VOP sa má za to, že Objednávateľ so zmenou VOP súhlasí a zmenené VOP nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným.
 3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť rozsah a kvalitu Služieb, prípadne ukončiť poskytovanie už prebiehajúcich Služieb z dôvodu zavedenia nových služieb, skvalitnenia služieb alebo vývoja nových technológií.

ČLÁNOK XIV

Osobitné ustanovenia týkajúce sa Spotrebiteľa

 1. V prípade, ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP bude vo vzťahu k Spotrebiteľovi v rozpore s ustanoveniami tohto článku VOP, pre Spotrebiteľa platia ustanovenia tohto článku VOP a ustanovenia Zmluvy.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý mu odovzdal Poskytovateľ. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.
 3. Ak poskytovanie Služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiadal, Spotrebiteľ podpisom týchto VOP berie na vedomie, že okamihom začatia poskytovania Služby stráca právo na odstúpenie od Zmluvy podľa prvej vety tohto odseku VOP.
 4. Spotrebiteľ svojim podpisom na týchto VOP potvrdzuje, že bol Poskytovateľom oboznámený s:
  – charakterom Služby,
  – obchodným menom a sídlom Poskytovateľa,
  – kontaktnými údajmi Poskytovateľa (telefónne číslo, mailová adresa, korešpondenčná adresa), na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu Služby, podať sťažnosť alebo iný podnet,
  – cenou vrátane DPH za Služby, dopravu, dodanie, montáž, GPS jednotku, aktiváciu Služby,
  – platobnými podmienkami, dodacími podmienkami, informáciami o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov,
  – informáciou o práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy,
  – informáciou o tom, že ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie SIM karty a prípadnú demontáž GPS zariadenia,
  – zodpovednosťou Poskytovateľa za vady Služby,
  – informáciou o dĺžke trvania Zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
  – informáciou o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.
 5. Poučenia podľa ods. 4 tohto článku VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

ČLÁNOK XV

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Písomnosti Poskytovateľa, ktoré sú doručované prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, sú zasielané na adresu Objednávateľa, ktorú si na tento účel Objednávateľ zvolil, prípadne na adresu bydliska/sídla/miesta podnikania, ktorú Objednávateľ uviedol pri podpise Objednávky alebo jej zmenu Objednávateľ Poskytovateľovi oznámil podľa týchto VOP.
 2. Písomnosť sa považuje za doručenú i márnym uplynutím lehoty určenej na vyzdvihnutie poštovej zásielky, aj keď sa Objednávateľ o jej uložení nedozvedel, prípadne najneskôr dňom vrátenia písomnosti Poskytovateľovi.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Príslušnosť súdu sa riadi zákonom č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto VOP a platný Cenník TSSmonitoring. V prípade rozporu úpravy obsiahnutej v Zmluve a vo VOP má prednosť úprava obsiahnutá v Zmluve.

NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA NA MIERU

HOTLINE 24 / 7 / 365

Sme vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dni v týždni počas celého roka.

MOBILNÉ APLIKÁCIE

Možnosť sledovania svojho vozidla prostredníctvom aplikácie.

NAJPRESNEJŠÍ

Možnosť zistiť aktuálnu polohu vozidla, jeho stav, rýchlosť alebo smer jazdy.

NEUSTÁLY VÝVOJ

Na vývoji pracuje tím softvérových špecialistov, ktorí zapracovávajú požiadavky zákazníkov pri tvorbe nových produktov.

NÁŠ MONITOROVACÍ SYSTÉM JE AKCEPTOVANÝ POISŤOVŇAMI V PRÍPADE UZAVRETIA HAVARIJNÉHO POISTENIA

Nezáväzná ponuka
Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.