Všeobecné obchodné podmienky platné do 31.8.2022

ČLÁNOK I

Všeobecné ustanovenia

 1. Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou, podnikajúcou pod názvom TSS Group, a.s., so sídlom Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 323 551, DIČ: 2020116505, IČ DPH: SK2020116505, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka š. 10609/R (ďalej ako „Poskytovateľ“).
 2. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy o poskytovaní služby TSSmonitoring koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti alebo právnická osoba, ktorá si objednáva služby TSSmonitoring u poskytovateľa alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy o poskytovaní služby TSSmonitoring nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá si objednáva služby TSSmonitoring u Poskytovateľa (ďalej ako „Objednávateľ“).
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služby TSSmonitoring jednotky upravujú postup pri uzatváraní, zmene a ukončení Zmluvy o poskytovaní služby TSSmonitoring ako aj práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa v súvislosti s poskytovaním služby TSSmonitoring.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služby TSSmonitoring.

ČLÁNOK II

Zmluva o poskytovaní služby TSSmonitoring a spôsob jej uzatvárania

 1. Zmluvou o poskytovaní služby TSSmonitoring sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Objednávateľom na základe objednávky Objednávateľa v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorej predmetom je záväzok Poskytovateľa poskytovať služby online monitoringu v zmysle vzájomnej dohody zmluvných strán (ďalej ako „Služby“) a poskytnúť Objednávateľovi zariadenia nevyhnutné k fungovaniu Služieb a záväzok Objednávateľa uhradiť za to Poskytovateľovi odplatu dohodnutú v Zmluve o poskytovaní služby TSSmonitoring alebo odplatu podľa Cenníka Poskytovateľa (ďalej ako „Zmluva“).
 2. Na základe objednávky Objednávateľa vyhotoví Poskytovateľ Zmluvu v listinnej podobe a bez zbytočného odkladu ju spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, doručí doporučenou listovou zásielkou na adresu Objednávateľa ako aj elektronickou poštou na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 3. Ak Objednávateľ súhlasí so znením Zmluvy túto po jej podpise bez zbytočného odkladu zašle formou doporučenej listovej zásielky Poskytovateľovi spolu s podpísanými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 4. Zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 5. Súčasne so Zmluvou je Objednávateľovi zaslaná faktúra, ktorou je vyúčtovaná cena za aktiváciu Služby a montáž zariadenia – jednotky GPS. Ak sa Poskytovateľ s Objednávateľom nedohodnú inak, po úhrade faktúry je Objednávateľovi montážnemu stredisku, podľa špecifikácie v objednávke, zaslaná zásielka obsahujúca objednaný tovar (zariadenie potrebné k poskytovaniu služby GPS monitoring TSSmonitoring s príslušenstvom) a SIM karta.

ČLÁNOK III

Práva a povinnosti Objednávateľa

 1. Objednávateľ je oprávnený:
  1. využívať Službu GPS monitoring TSSmonitoring podľa Zmluvy a podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok,
  2. reklamovať vady poskytovaných Služieb spôsobom podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje:
  1. používať poskytované Služby spôsobom, ktorý je v súlade s uzatvorenou Zmluvou, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ostatnými písomnými oznámeniami Poskytovateľa, ktoré budú Objednávateľovi k dispozícii, ako aj so všeobecne záväznými právnymi Objednávateľ je oprávnený umožniť tretím osobám používať Služby poskytované Poskytovateľom iba na základe predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa,
  2. používať Služby iba prostredníctvom SIM karty a monitorovacej jednotky TSSmonitoring poskytnutých Poskytovateľom,
  3. riadne a včas uhrádzať cenu za poskytnuté Služby,
  4. bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách údajov uvedených v Zmluve a to vždy najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa kedy takáto zmena Objednávateľ je súčasne vždy povinný doložiť zmenu údajov kópiou dokladu, ktorý danú zmenu osvedčuje,
  5. dodržiavať ďalšie povinnosti uvedené v týchto Všeobecných obchodných

ČLÁNOK IV

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť poskytovanie Služieb na dobu nevyhnutne potrebnú k realizácii úprav a údržby zariadení slúžiacich k poskytovaniu Služieb a k realizácii príslušných opatrení či právoplatných rozhodnutí vydaných príslušnými správnymi alebo inými oprávnenými orgánmi
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
  1. poskytovať Objednávateľovi Služby GPS monitoringu podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok,
  2. zverejňovať informácie o zmenách v rozsahu, kvalite a cenách Služieb, najmä o zmene Cenníka Poskytovateľa, o zmene Všeobecných obchodných podmienok a to prostredníctvom internetových stránok Poskytovateľa, oznámení, informačných materiálov a pod.

ČLÁNOK V

Platobné podmienky

 1. Služby začína Poskytovateľ poskytovať a ceny za poskytované Služby sa začínajú účtovať dňom aktivácie Služieb. Cena za poskytovanie Služieb je splatná na základe faktúry Poskytovateľa vystavenej vždy na začiatku zúčtovacieho obdobia. Splatnosť faktúry je 14 dní, ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ písomne nedohodli inak.
 2. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na bankový účet Poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ je oprávnený použiť uhradenú sumu na úhradu najstaršieho splatného záväzku Objednávateľa voči Poskytovateľovi, a to vždy najskôr na úhradu istiny dlžnej
 4. V prípade omeškania s úhradou fakturovanej sumy je Poskytovateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania v zákonnej výške ako aj zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII, bodu 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

ČLÁNOK VI

Obmedzenie a prerušenie poskytovaných služieb

 1. Ak Objednávateľ neuhradí Poskytovateľovi riadne a včas cenu za Služby, prípadne nesplní inú zmluvnú povinnosť, Poskytovateľ je oprávnený po uplynutí 30 dní odo dňa splatnosti ceny za Služby, prípadne odo dňa kedy mala byť vykonaná iná zmluvná povinnosť, obmedziť Objednávateľovi prístupové oprávnenia na portáli www.tssmonitoring.sk.
 2. Ak Objednávateľ neuhradí cenu za Služby, prípadne nesplní inú zmluvnú povinnosť, ani v lehote 45 dní odo dňa splatnosti ceny za Služby, prípadne odo dňa kedy mala byť vykonaná iná zmluvná povinnosť, je Poskytovateľ oprávnený znemožniť Objednávateľovi prístup na portál www.tssmonitoring.sk a zároveň je oprávnený odpojiť vozidlo Objednávateľa zo systému a neposkytovať Objednávateľovi žiadne Služby.
 3. Postup Poskytovateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa uhradiť cenu za Služby.
 4. Poplatok za opätovné zapojenie vozidla a opätovné získanie prístupu na portál www.tssmonitoring.sk po odpojení podľa bodu 2 tohto článku je vo výške 40,- EUR bez DPH. Opätovné zapojenie je zo strany Poskytovateľa realizované až po uhradení tohto poplatku.

ČLÁNOK VII

Sankcie

 1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry za Služby je Poskytovateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a to až do úplného zaplatenia faktúry. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Poskytovateľa na náhradu škody, ktorá Poskytovateľovi v súvislosti s porušením povinností Objednávateľa vznikne.
 2. V prípade porušenia povinností Objednávateľa, ktoré má za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa (článok XII bod 4 Všeobecných obchodných podmienok), na základe ktorého dôjde k ukončeniu Zmluvy s viazanosťou využívania služby na dobu určitú pred uplynutím dohodnutej doby viazanosti, sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške zostávajúcich mesačných paušálov, ktoré by bol Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi do konca dohodnutej doby viazanosti podľa Zmluvy, a to vo výške ceny za služby, ktoré mal Objednávateľ aktívne ku dňu ukončenia
 3. Zmluvnú pokutu, prípadne úroky z omeškania sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť v lehote 10 dní odo dňa odoslania výzvy na ich úhradu. Za výzvu na úhradu sa považuje aj Poskytovateľom vystavená faktúra.
 4. Právo Poskytovateľa domáhať sa náhrady škody, spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknuté. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK VIII

Spracovanie osobných údajov Objednávateľov

 1. Poskytovateľ vedie aktuálnu databázu Objednávateľov obsahujúcu osobné údaje Objednávateľov – fyzických osôb, ako aj údaje Objednávateľov – právnických osôb. Tieto údaje Poskytovateľ spracováva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Objednávateľ podpisom týchto Všeobecných obchodných podmienok dáva Poskytovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Objednávateľ podpisom týchto Všeobecných obchodných podmienok dáva Poskytovateľovi súhlas na sprístupnenie svojich osobných údajov tretím osobám a Poskytovateľ je na základe tohto súhlasu Objednávateľa oprávnený osobné údaje Objednávateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku v súlade s platnými právnymi predpismi sprístupniť:
  1. v prípade existencie pohľadávky Poskytovateľa voči Objednávateľovi, tretím subjektom pre účely vymáhania pohľadávok,
  2. iným subjektom v prípadoch, kedy povinnosť sprístupniť osobné údaje vyplýva zo všeobecne záväzných právnych

ČLÁNOK IX

Ochrana dôverných informácií

Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných a utajovaných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s realizáciou Zmluvy, s výnimkou informácií, ktoré sú Poskytovateľom určené k zverejneniu.

ČLÁNOK X

Reklamačný poriadok

 1. Reklamácia môže smerovať proti rozsahu a kvalite poskytovanej Služby a proti vade dodaného zariadenia, pričom záručná doba dodaných zariadení je 24 mesiacov odo dňa dodania Objednávateľovi. Poskytovateľ zodpovedá za vadu poskytovanej Služby spočívajúcu v dostupnosti Služby nižšej ako 98 %. Dostupnosť služieb GPS monitoring nie je redukovaná plánovanou údržbou, upgradom systému a výpadkami spôsobenými zariadeniami Objednávateľa (napr. nedostupnosť elektrickej energie u zákazníka, nedostupnosť internetového pripojenia Objednávateľa a pod .)
 2. Reklamácia rozsahu poskytovanej Služby, kvality Služieb a vady dodaného zariadenia sa uplatňuje elektronicky na adrese https://gpsmonitoring.sk/reklamacie, prípadne písomne na adrese Továrenská 4501/50, 018 41 Dubnica nad Váhom. Objednávateľ je povinný reklamovať vadu bez zbytočného odkladu po jej vzniku alebo zistení, najneskôr v zákonnej lehote. Ak ide o reklamáciu monitorovacej jednotky TSSmonitoring, Objednávateľ je povinný k reklamácii priložiť potvrdené Osvedčenie o montáži, v opačnom prípade takáto reklamácia nebude akceptovaná. Spôsob vybavenia reklamácie oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. V prípade, že Poskytovateľ reklamáciu zamietne, vyhotoví o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením, ktoré zašle Objednávateľovi.
 3. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok a Objednávateľ je povinný uhradiť ceny za poskytované služby najneskôr do dňa V prípade oprávnenej reklamácie je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi uhradenú cenu Služieb.
 4. Poskytovateľ vybaví bez zbytočného odkladu v najkratších možných lehotách zodpovedajúcich zložitosti, technickej a administratívnej náročnosti uplatnenej reklamácie, najneskôr do uplynutia zákonnej lehoty.
 5. V prípade, že pôjde o neodôvodnenú reklamáciu, ktorá bude zo strany Poskytovateľa zamietnutá, znáša všetky náklady spojené s uplatnením tejto reklamácie Objednávateľ.
 6. Pre Objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom platí namiesto vyššie uvedených záručných a reklamačných podmienok záručné a reklamačné podmienky stanovené Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ je to pre neho výhodnejšie.

ČLÁNOK XI

Zodpovednosť za škodu a vlastnícke právo k zariadeniu

 1. Nebezpečenstvo škody na veciach prechádza na Objednávateľa v momente ich prevzatia od Poskytovateľa v súlade so
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za ním nezavinené poruchy a výpadky siete Internet a siete mobilných operátorov a GPS, vrátane zahraničných operátorov a vplyv týchto situácií na Služby poskytované Poskytovateľom a zároveň za majetkové a nemajetkové škody s tým súvisiace.

ČLÁNOK XII

Platnosť a ukončenie Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu dohodnutú zmluvnými Po uplynutí dohodnutej zmluvnej doby sa trvanie Zmluvy predlžuje na dobu neurčitú, ak nedoručí jedna zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane najmenej 30 dní pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvného vzťahu formou doporučenej listovej zásielky písomné oznámenie, že trvá na ukončení zmluvného vzťahu uplynutím dohodnutej doby. Do doby trvania Zmluvy sa nezapočítava doba, počas ktorej bolo prerušené poskytovanie Služieb Objednávateľovi z dôvodov na strane Objednávateľa.
 2. Objednávateľ je oprávnený Zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou; toto ustanovenie sa nepoužije, pokiaľ bola Zmluva uzatvorená na dobu určitú. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede Poskytovateľovi.
 3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch:
  1. Objednávateľ sa dostane do omeškania s úhradou ceny za poskytované služby,
  2. Objednávateľ zneužíva služby poskytované Poskytovateľom v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo Objednávateľ porušil akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z ustanovení Zmluvy alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok, prípadne v súvislosti s poskytovaním služieb porušil povinnosť vyplývajúcu z platných právnych predpisov,
  3. Objednávateľ vstúpil do likvidácie, na majetok Objednávateľa bol vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Objednávateľa pre nedostatok majetku, bolo zastavené konkurzné konanie na majetok Objednávateľa, bola povolená reštrukturalizácia Objednávateľa, bol nariadený výkon rozhodnutia predajom podniku Objednávateľa, na Objednávateľa bola uvalená nútená správa podľa osobitných právnych
 4. Odstúpenie podľa bodu 3 a 4 tohto článku je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane formou doporučenej listovej zásielky.

ČLÁNOK XIII

Zmena Všeobecných obchodných podmienok a ich platnosť, zmena iných zmluvných podmienok

 1. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť a doplňovať Všeobecné obchodné podmienky z dôvodov zmeny platnej legislatívy, zmeny podmienok na trhu služieb prenosu dát či z dôvodov, ktoré sú nevyhnutné pre úpravu vzťahov vyplývajúcich zo Zmlúv.
 2. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť rozsah a kvalitu Služieb, prípadne ukončiť poskytovanie už prebiehajúcich Služieb z dôvodu zavedenia nových služieb, skvalitnenie služieb, vývoja nových technológií.

ČLÁNOK XIV

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Písomnosti Poskytovateľa, ktoré sú doručované prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, sú zasielané na adresu Objednávateľa, ktorú si na tento účel Objednávateľ zvolil, prípadne na adresu bydliska/sídla/miesta podnikania, ktorú Objednávateľ uviedol pri podpise Objednávky, jej zmenu Objednávateľ Poskytovateľovi oznámil podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Písomnosť sa považuje za doručenú i márnym uplynutím lehoty určenej na vyzdvihnutie poštovej zásielky, aj keď sa Objednávateľ o jej uložení nedozvedel, prípadne dňom vrátenia písomnosti Poskytovateľovi.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Príslušnosť súdu sa riadi zákonom č. 160/2015 Z.z. – Civilným sporovým poriadkom v platnom znení.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto Všeobecné obchodné podmienky a platný Cenník TSSmonitoring TSS V prípade rozporu v úprave obsiahnutej v Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach má prednosť úprava obsiahnutá v Zmluve.

NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA NA MIERU

HOTLINE 24 / 7 / 365

Sme vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dni v týždni počas celého roka.

MOBILNÉ APLIKÁCIE

Možnosť sledovania svojho vozidla prostredníctvom aplikácie.

NAJPRESNEJŠÍ

Možnosť zistiť aktuálnu polohu vozidla, jeho stav, rýchlosť alebo smer jazdy.

NEUSTÁLY VÝVOJ

Na vývoji pracuje tím softvérových špecialistov, ktorí zapracovávajú požiadavky zákazníkov pri tvorbe nových produktov.

NÁŠ MONITOROVACÍ SYSTÉM JE AKCEPTOVANÝ POISŤOVŇAMI V PRÍPADE UZAVRETIA HAVARIJNÉHO POISTENIA

Nezáväzná ponuka
Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.